Gull: NOK 22356,65/oz
Sølv: NOK 253,20/oz
Fugl Føniks som brenner seg selv og stiger forynget opp av asken, et symbol på gjenoppstandelse, udødelighet

Gull som internasjonal reserve: Vil gull reise seg som Fugl Føniks?

Publisert:

I denne artikkelen skal vi se på eierskap av gull blant verdens sentralbanker. Hvorfor? Rett og slett fordi gull igjen, og kanskje ganske snart, vil entre den monetære arena. Et økende antall land har søkt eller vurderer å søke medlemskap i BRICS. Samtidig vet vi at BRICS har planer om en handelsvaluta koblet til enten en kurv av råvarer inkl. gull, eller bare gull. Vi vet også at gull siden 2010 har funnet veien fra Vesten til Østen. Sist, men ikke minst, det er og blir interessant at Norge, som et av få land i verden, ikke eier gull.

Vi søker her å forklare at gull er langt mer relevant enn hva man får inntrykk av gjennom medier, akademikere og eksperter her til lands, at Norges Bank begikk en kardinalfeil da de solgte gullet i 2004 samt at Vesten og fiat-valutaene kan få seg en oppvekker den dagen gull igjen entrer den monetære arena.

Sentralbankene kjøper gull med begge hender

Sentralbankene har vært nettokjøpere av gull siden 2010, se graf nedenfor. Det er hovedsakelig Østen, i utvidet forstand, som har nettokjøpt gull i perioden. Enkelte øst-europeiske land har også kjøpt gull eller signalisert at de vil kjøpe gull fremover. De vestlige landene har stort sett beholdt sitt gull; de har imidlertid ikke vært kjøpere av gull i perioden.

Kilde: World Gold Council

2022 markerte et tydelig skifte i sentralbankenes syn på gull, i hvert fall etter etterspørselen å dømme. Sentralbanker nettokjøpte 1.136 tonn gull i 2022, det meste noen gang. Tyrkia var den største kjøperen av gull blant sentralbankene i fjor. Offisielt økte Tyrkia gullbeholdningen med nesten 40%, opp med 148 tonn til 517 tonn.

Sergey Glazyev, en fremtredende økonomisk rådgiver for Putin, leder Eurasian Economic Union Comittee og er utstyrt med et mandat for å utarbeide en plan som skal erstatte dollaren som handelsvaluta. I slutten av desember i fjor kom Glazyev med tydelige signaler om at han trolig vil droppe planene om en handelsvaluta tilknyttet en kurv av råvarer. Den geopolitiske utviklingen har muligens gjort det nødvendig å velge en ’enklere’ løsning. I stedet for en kurv av råvarer som sikkerhet for handelsvalutaen, som av mange årsaker kan være upraktisk, vil en løsning med gull være enklere og bedre.

Se også Alasdair Macleod sin artikkel hvor Russlands intensjoner blir beskrevet i mer detalj; Russia's Intentions Are Claifying.

Det Internasjonale Pengefondet - gull som internasjonal reserve?

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) kom med en meget interessant publikasjon 23. januar i år: Gold as International Reserves: A Barbarous Relic No More?

De skriver blant annet at gull appellerer til sentralbanker som en trygg havn i økonomiske, finansielle og geopolitisk usikre tider. Videre kommenterer de at ileggelse av de finansielle sanksjonene (mot Russland) av USA og EU ble etterfulgt av en økning i sentralbankenes gullreserver.

Som en respons på sanksjonene mot Russland og frykten for at lignende sanksjoner kan bli pålagt andre land, er det utelukkende fremvoksende land som har økt sine reserver av gull. Dette understøttes av tallene presentert i grafen over.

Sanksjonene har med andre ord ødelagt den globale tilliten til dollaren. Fremvoksende land søker seg vekk fra dollaren, og inn i den eneste varige eiendelen som ikke kan bli gjenstand for sanksjoner.

Tabellen nedenfor viser at Østen har vært nettokjøpere av gull, faktisk helt siden 1999. Vesten har vært nettoselgere. IMF identifiserer også 14 land som har kjøpt gull og økt andelen gull av reservene med minst 5%-poeng over de siste 20 årene; de bemerker også at samtlige land er fremvoksende økonomier.

‘Alle’ landene i Europa eier gull – bortsett fra Norge…

Samtlige land i Europa eier gull. Grafen under viser fordelingen. Unntakene er små stater som Lichtenstein, Monaco, San Marino osv. Fram til november i fjor var det bare Kroatia og Norge som ikke eide gull. Kroatia kjøpte imidlertid to tonn gull i desember 2022, til en verdi av $101 millioner. Det var det første kjøpet til sentralbanken siden 2001.

Det gjør at Norge nå er det eneste landet i Europa uten en gullbeholdning. Av i alt 51 land og stater i Europa eier 39 av disse gull.

De nordiske landene er markert med rødt i grafen. Som det kommer frem eier samtlige øvrige nordiske land gull. Sverige besitter 126 tonn, Finland har 67 tonn, Danmark 49 tonn og til slutt Island med 2 tonn. Til sammen eier de nordiske landene ca. 243 tonn gull.

Historien om Norges gullbeholdning

Norges Bank solgte i 2004 hele gullbeholdningen, rundt 33,5 tonn. Bakgrunnen for salget var at gullbeholdningen kun utgjorde 1% av Norges Banks internasjonale reserver. I tillegg, skriver Norges Bank på sine nettsider, bidro gullet lite til å diversifisere risikoen i reservene. Salget innbragte 3,1 milliarder kroner til Norges Bank. Ansvarlige for beslutningen var daværende finansminister Per-Kristian Foss og sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Spesielt interessant er det å lese følgende kommentar:

‘Gull spiller ikke lenger noen viktig rolle i det monetære systemet.’


Grafen nedenfor viser utviklingen av Norges gullbeholdning siden 1919.

På det meste eide Norge rundt 90 tonn gull. Det var like etter at 1. verdenskrig var over. Gullbeholdningen falt noe fram til Bretton Woods-avtalen i 1944, da var beholdningen på rundt 60 tonn.

Historien om Norges gullbeholdning er ikke fullstendig uten en liten oppsummering av gulltransporten i 1940. Under gulltransporten morgenen 9. april 1940 ble det fraktet ut 50 tonn gull. Transporten gikk med lastebiler til Lillehammer, deretter med tog til Åndalsnes. Gullet ble etter hvert fraktet med skip London, så videre til USA og Kanada. I 1987 ble gullmyntene hentet hjem til Norge, mens barrene forble i USA hvor det kunne gi en viss avkastning å låne dem ut. De delene av myntene som ikke hadde numismatisk eller kulturhistorisk verdi ble smeltet om til barrer. I 2004 ble alle gullbarrer, med unntak av syv, solgt.

Vi kan videre lese av grafen at gullbeholdningen falt jevnt og trutt fra 1944 til 1967. Gullbeholdningen var i 1967 på sitt hittil laveste nivå, kun 15 tonn. En naturlig forklaring på salg av gull i denne perioden er trolig å finne i at dollaren offisielt ble verdens reservevaluta i 1944, og den norske kronen hadde en indirekte knytning til gull gjennom dollaren. Vi må anta at Norges Bank ikke så et like stort behov for å eie gull etter 1944, all den tid den norske kronen hadde en indirekte tilknytning til gull, samt at dollaren av mange ble sett på som ‘as good as gold’. Dollaren fungerte rimelig godt som et anker for pengesystemet etter Bretton Woods-avtalen.

Per-Kristian Foss og Svein Gjedrem forstod seg helt åpenbart ikke på hva gull har representert for land og samfunn gjennom 5.000 år. Basert på Norges Bank offisielle uttalelse om at gull ‘ikke bidrar til å diversifisere reservene’ må vi anta at de la en investeringstilnærming til grunn i deres analyse. For det første er synet på gull som investering feilaktig; gull er penger. For det andre er det ingen ting som diversifiserer reservene bedre enn det monetære metallet.

Til deres forsvar skal det sies at gull helt klart ikke var i bruk som et monetært metall på tidspunkt for gullsalget. Samtidig var deres syn og analyse i tråd med perspektivet for øvrig i den vestlige verden. Imidlertid, med et snev av basiskunnskap om økonomisk og monetær historie ville de forstått at det var en kardinalfeil å selge gullet i sin helhet. Norges Bank kunne like gjerne ha økt gullbeholdningen, fra 1% til f. eks. 5%. Da ville beholdningen fått en mer betydelig rolle i bankens reserver.

Gullet ble solgt samtidig med at andre vestlige land solgte hele eller deler av sin gullbeholdning. Storbritannia solgte halvparten av sitt gull under finansminister Gordon Brown, Kanada lettet seg for hele sin beholdning, Nederland reduserte betraktelig osv. Aner vi konturene av en geopolitisk fellesbeslutning her?

Vil gull reise seg som Fugl Føniks?

Kina og Russland har allerede akkumulert tilstrekkelig gull til å implementere en gullstandard. Troverdige kilder rapporterer at Kina eier 40.00 tonn og Russland ca. 30.000 gull. Dette er langt mer enn de offisielt har rapportert. Kan tiden være moden for faktisk å gjeninnføre gullstandarden og dermed vippe dollaren av tronen? Øvrige BRICS-land har også akkumulert store mengder gull.

Det er ikke mye som skal til for å undergrave Vestens fiat-pengesystem. Denne faren er trolig, og dessverre, dårlig forstått av Vestens ledere.

Tiden er trolig moden for at Kina og Russland gjennomfører planene om en ny handelsvaluta knyttet til gull.