Gull: NOK 25777,57/oz
Sølv: NOK 335,43/oz

EKTE PENGER

Gjennom 5.000 år har gull vært penger. De første pregede gullmyntene oppstod for rundt 2.500 år siden - med vekten garantert av kongen. Penger er livsnerven i et sivilisert samfunn. Grunnlaget for et bærekraftig og rettferdig samfunn er et sunt pengesystem basert på ekte penger.

Hva er penger - pengenes egenskaper

For at noe skal kunne defineres som penger må det ha tre egenskaper. Dette er en internasjonalt anerkjent definisjon på pengenes egenskaper.

Vi mener at gull er penger og det vi i dag kaller penger burde kalles fiatpenger eller valuta. Hvorfor det? Svaret finner vi i definisjonen av penger, og i valutaens tilknytning til gull:

(i) Betalingsmiddel:

Man må kunne bruke pengene til å betale med.

(ii) Verdimål:

Penger fungerer som en felles måleenhet. Man må kunne måle og sammenligne verdien på ulike varer og tjenester med pengene.

(iii) Bevaring av verdi (store of value):

Verdien på pengene må være stabil over tid for å kunne fungere som et betalingsmiddel. Penger overfører kjøpekraft inn i fremtiden. Mennesker vil bare ta imot penger som betaling dersom de tror de kan brukes som betalingsmiddel også i fremtiden. Av den grunn må penger ha egenskapen til å oppbevare verdier (verdioppbevaringsmiddel).

Dersom pengene ikke besitter alle tre egenskaper kan det ikke være penger.
Norges Banks definisjon av penger*:

Penger er et alminnelig godtatt betalingsmiddelDet betyr at penger kan brukes til betaling ved kjøp av varer og tjenester, til å kjøpe finansielle fordringer som aksjer og obligasjoner, og til å betale tilbake lån. Penger har også en funksjon som verdimåler, for eksempel som mål på verdien av en vare, og som  verdioppbevarings-middel. Sedler og mynt (kontanter) og bankinnskudd (kontopenger) er definert som penger.

*Kilde:  Norges Bank - Det norske finansielle systemet 2021 (side 12) 

Papirpenger vs. gull

Dagens papirpenger tilfredsstiller to av kriteriene: De er (i) et betalingsmiddel og (ii) fungerer relativt godt som verdimål. Derimot besitter papirpengene ikke (iii) egenskapen for bevaring av verdi.

La oss undersøke hvorfor papirpengene ikke er et middel for oppbevaring av verdi.

Grafen nedenfor viser samlet inflasjon i Norge fra 1865 til i dag. I perioden 1865 til 1944 var inflasjonen knapt merkbar. Fra 1944 til 1971 var det en viss inflasjon i Norge. Det er først i perioden fra 1971 at inflasjonen virkelig gjorde seg gjeldende her til lands. Legg merke til knekkpunktet i 1971; herfra blir grafen eksponensiell. Prosentsatsene i grafen angir samlet inflasjon per oppgitt år.

Siden 1971 har inflasjonen spist opp 90% av kjøpekraften til den norske kronen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 08184 Konsumprisindeks (2015 = 100))

Vi må dermed stille det ubehagelige spørsmålet:

Siden dagens penger (papirpenger/valuta) ikke tilfredsstiller definisjonen for penger, kan de da defineres til å være penger?

Svaret må være, at nei, dagens papirpenger (valuta) kan ikke være penger – siden pengene ikke oppfyller alle tre egenskapene for penger.

Dette er en påstand som strider mot gjeldende politikk og praksis. Norges Bank mener inflasjonen er så lav at man kan påstå at verdien på pengene er nogenlunde stabil over tid. Vi er altså ikke enig i dette. Papirpengene (valutaen) taper seg i verdi, hele tiden! Dine 1000 norske kroner i 1971 tilsvarer 100 kroner i kjøpekraft i 2021. Du har «mistet» 90% av verdien på pengene dine.

Grafen over viser med all tydelighet at den norske kronen siden 1971 har tapt nesten hele sin verdi. Den er dermed et bevis på at dagens penger ikke oppfyller egenskapen om at pengene må bevare sin verdi (verdioppbevaringsmiddel - iht. kriterium nr. (iii) i definisjonen over).


Gull, på den annen side, var penger før papirpenger, og er fortsatt det eneste som kan defineres som penger. Gull er ikke en idè som har kommet og gått; gull har bestått og kommer til å bestå. Gull har tjent som middel for bevaring av verdi (store of value) og betalingsmiddel siden sivilisasjonens begynnelse grunnet dets iboende egenskaper: sjelden, varig, delbar og bærbar – for å nevne noen.

Gull oppfyller alle tre kriterier for å kalles penger. Bare gull har vedvart og tålt tidens tann som penger. Gull har bevist sin funksjon som et medium for bevaring av verdi, gull taper seg ikke over tid.

I år 2000 var gullprisen i norske kroner 2.397,-, mens den i 2020 var kr. 16.286,-. Siden år 2000 har norske kroner dermed tapt 85% av sin kjøpekraft i reelle termer, dvs. målt mot gull siden gull er de eneste pengene som overlevd gjennom historien. Gullprisen i norske kroner var kr. 291,- i 1971. Den norske kronen har dermed tapt hele 98% av sin kjøpekraft mot gull siden 1971. 

Gulls verdi er konstant og uforanderlig

Det er riktig at prisen på gull i dollar forandrer seg, til tross for at gulls verdi er konstant og uforanderlig. Årsaken er at det er verdien på den amerikanske dollaren som endrer seg over tid. En høyere pris på gull over tid er en refleksjon av dollarens pågående tap av kjøpekraft. Se graf under - gullprisen i amerikanske dollar siden februar 1915.

Kilde: www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart

Dagens pengesystem er basert på papirpenger, også kalt fiat-penger (penger bestemt av myndighetene). Papirpenger kan trykkes uten kontroll gjennom sentralbankene og bankene. Pengene taper seg i verdi gjennom prisstigning (inflasjon), som spiser av kjøpekraften. Kjøpekraft representerer den mengden varer og tjenester man kan kjøpe for sine penger. Vi gjentar at den norske kronen siden 1971 har tapt 90% av sin kjøpekraft gjennom inflasjon.

Gull bevarer kjøpekraft

Gull er nøkkelen til å bevare kjøpekraften på sine hardt opptjente penger. Historisk har gull og sølv vært en utmerket måte å bevare kjøpekraften over lange tidsperioder.

La oss se på det norske boligmarkedet. I Norge har gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en bolig steget fra kr. 1.163,- i 1971 (kilde: Norges Bank - omregnet til pris per kvadratmeter) til kr. 39.000,- i 2020 (kilde: SSB). Hvis du hadde kjøpt en bolig på 60 kvm i 1971 måtte du betalt ca. kr. 70.000,- eller tilsvarende 8 kg gull. I 2020 ville en bolig på 60 kvm kostet kr. 2.340.000,-, tilsvarende 4,5 kg gull. I Norge har med andre ord prisen på en bolig målt i gull ikke bare vært stabil, men faktisk falt betydelig. Man trenger altså mindre gull i dag enn man gjorde i 1971 for å kjøpe en bolig av samme størrelse.

Dette understreker tapet av kjøpekraft på papirpengene. Gull på den annen side har bevart sin kjøpekraft.

En anekdote er at man under Romertiden fikk kjøpt en toga (datidens kappe/dress) for én gullmynt – i dag får man også kjøpt en fin og moderne dress for én gullmynt. Gull har med andre ord bevart sin kjøpekraft.

Historien gjentar seg

Tidligere kunne penger stoles på. Man kunne spare pengene, eller gjøre de tilgjengelig for entreprenører som trengte å finansiere sin produksjon, vel vitende at penger støttet av gull og sølv ville beholde sin kjøpekraft over tid.

Gjennom historien har alle eksperiment med papirpenger mislykkes fullstendig. I dag er alle valutaer kun sikret av gjeld. Historien har vist oss at papirpenger til slutt alltid ender opp med sin egenverdi – nemlig null.

Historien gir oss derfor en viktig pekepinn på at det er viktig å eie ekte penger, gull og sølv. Vi skal selvfølgelig fortsatt ha papirpenger (eller dagens digitale penger), men vi må ha penger som ikke taper seg i verdi over tid. Pengene må være knyttet til og støttet av et fysisk gode, som bevarer verdien og skaper stabilitet og forutsigbarhet til pengenes kjøpekraft. Gjennom prøving og feiling opp gjennom historien valgte markedet gull og sølv som penger. Vi må ha penger vi kan stole på, penger som bevarer sin kjøpekraft.

Fysisk gull og sølv, de mest anerkjente og pålitelige former for penger gjennom historien, burde være kjernen i en enhver velbalansert portefølje. 

Gull er penger! Alle bør eie ekte penger!