Gull: NOK 22018,54/oz
Sølv: NOK 272,74/oz

NORGE I GRAFER

En reise gjennom Norges økonomiske landskap

Vi har samlet nøkkeltall for norsk økonomi under overskriften 'Norge i grafer'. Formålet er å se på utviklingen i relevante nøkkeltall over lange tidsperioder, gjerne så langt tilbake som vi har klart å lete fram.

Hvorfor grafer? Og hvorfor lange tidsserier? 

Vi mener at et bilde sier mer enn 1000 ord. Av den grunn ønsker vi å skape bilder på norsk økonomi i form av grafer. De skal helst være så enkle og forståelige som mulig. Kommentarer til grafene og kildehenvisninger for tallmaterialet skal gjøre det mulig å trekke egne konklusjoner samt etterprøve våre funn. Gjennom å studere relevante økonomiske indikatorer for norsk økonomi over lange tidsrom er det mulig å identifisere trender og vesentlige endringer.

INFLASJON I NORGE
FRA 1865 - 2020

Kilde: SSB, tabell 08184, konsumprisindeks (2015=100)

KOMMENTARER:
Inflasjonen i Norge har siden 1865 vært på hele 7914%. Prisene i Norge har i perioden altså steget 80 ganger. Det er et enormt høyt tall og nesten vanskelig å forholde seg til. Av den grunn kan det være fornuftig å se på inflasjonen i ulike perioder. Vi har valgt å dele periodene opp i tre tilnærmet like lange tidsperioder.

1865 - 1914

Fram til utbruddet av 1. verdenskrig i 1914 (49 år) var akkumulert inflasjon 35,7% og årlig inflasjon på 0,6%.

1914 - 1971

I perioden (57 år) var akkumulert inflasjon 621,1% og årlig inflasjon på 3,5%.

1971 - 2020

I perioden (49 år) var akkumulert inflasjon 776,6% og årlig inflasjon på 4,4%.

Prosentsatsene i grafen viser akkumulert inflasjon på det angitte årstallet.

HUSPRISINDEKS FRA 1819 - 2020

Kilde: Norges Bank, House price indices for Norway - 1819-2020 (1912 = 100)

KOMMENTARER
Siden perioden er lang deler vi opp i 50-års perioder år for å synliggjøre utviklingen over tid.

1819 - 1869 (50 år)
Samlet prisstigning for bolig var 98,1%, årlig økning 1,4%

1870 - 1920 (50 år)
Samlet prisstigning for bolig var 351,7%, årlig økning 3,1%

1921 - 1971 (50 år)
Samlet prisstigning for bolig var 223,2%, årlig økning 2,4%

1972 - 2020 (48 år)
Samlet prisstigning for bolig var 3.592,7%, årlig økning 7,8%

 

BOLIGPRISER I
NORSKE KRONER OG KILO GULL

Kilde: SSB (tabell 03364) & Norges Bank, Houce price indices for Norway - 1819-2020

KOMMENTAR
Som vist i grafen må man bruke noe mer gull for å kjøpe en bolig i dag sammenlignet med i år 1900. Prisen på en bolig målt i norske kroner har imidlertid eksplodert til sammenligning.

I løpet av en periode på i overkant av 100 år har prisen på en bolig, en grunnleggende menneskelig nødvendighet, steget ca. 600 ganger. Stater og sentralbanker, Norge inkludert, har satt en langsiktig trend for å svekke valutaene, guidet av en strategi om at inflasjon (forringelse av valutaen) er nødvendig for økonomisk vekst.

Metode:
Generelt er det ikke enkelt å finne gode data for huspriser i Norge langt tilbake i tid. Vi har tatt utgangspunkt i SSB sin tabell for boligpriser tilbake til 1999. Deretter regnet oss bakover i tid ved hjelp av Norges Bank sin husprisindeks (1819-2020).

PENGEMENGDE FRA 1819 - 2020

Kilde: SSB, tabell 10945 & Norges Bank - Monetary aggregates in Norway 1819-2003

KOMMENTAR
Utvikling pengemengde siden 1819.

Definisjon M2:
Det brede pengemengdebegrepet eller publikums likviditet. M1 + øvrige bankinnskudd inklusive banksertifikater og pengemarkedsfond.

M1 er penger umiddelbart tilgjengelig for bruk (transaksjonskonti og kontanter i omløp)
M0 er basispengemengden, dvs. penger med opphav fra sentralbanken - bankenes innskudd i sentralbanken og kontanter i omløp.

Metode:
SSB rapporterer pengemengden M2 fra 2008 i tabell 10945 (metoden for beregning av M2 ble lagt om) . For å finne statistikk lenger tilbake i tid har vi brukt Norges Bank 'Monetary aggregates in Norway 1819-2003'. Disse to er skjøtet sammen for å få en sammenhengende statistikk fra 1819.

KJØPEKRAFT NORSKE KRONER

Kilde: SSB, tabell 08184 (2015=100)

TAP AV KJØPEKRAFT

Hadde du hatt 100 kroner i 1931 ville de i dag hatt en kjøpekraft tilsvarende 1,8 kr. Over 98% av kjøpekraften til den norske kronen er tapt gjennom inflasjon. I løpet av rundt 100 år har den norske kronen mistet nesten all sin verdi. 

Kjøpekraften til en hundrelapp i 1931 tilsvarer 4.000 kroner i dag - da ville du ha opprettholdt kjøpekraften på pengene.

NORSKE KRONER - VERDI I GULL

KOMMENTAR

1 oz med gull kostet hhv. kr. 268,- i 1971 og kr. 17.802,- i 2022.

Gull forandrer seg ikke. 1 ounce med gull i 1971 er fortsatt 1 ounce med gull i dag!
Gull er med andre ord konstant - den norske kronen er ikke det. 

Siden 1971 har den norske kronen tapt 99% av sin kjøpekraft i reelle termer, dvs. målt mot ekte penger, som kun er gull.

Sagt på en annen måte, per 2022 måtte man bruke 67 ganger flere norske kroner for å kjøpe den samme mengden gull (1 troy ounce). Altså, det er ikke gullprisen som stiger; det er den norske kronen som mister verdi.

Gull er det eneste som har overlevd som penger gjennom 5.000 år. 

PRISUTVIKLING KRONE-IS

Kilde: Internett

PRISEN PÅ KRONE-IS

Den legendariske Krone-Isen - et av de mest ikoniske produktene i Norge.

I 1953 kostet en Krone-Is 75 øre. Fra 1955 kostet isen 1 krone og den prisen stod i hele 15 år, fram til 1970. Resten av historien er kjent. Prisen begynte å stige fra starten av 1970-tallet, og per 2022 måtte man ut med 28 kroner for en Krone-Is. Sommer 2023 kostet en Krone-Is hele 30,- kroner!

Måler man hva man måtte ha betalt for Krone-Is'en i gram gull blir bildet et helt annet. I 1971 kostet isen 0,11 gram gull, mens prisen i 2022 hadde falt til 0,05 gram gull. Sammenlignet med 1971 får man altså to(!) Krone-Is for samme pris som én i 1971.

Det er ekte deflasjon, dvs. at pengene øker sin kjøpekraft med tiden!

KRONE-IS INDEKSEN

Kilde: Søk på internett

KRONE-IS ‘SHRINKFLATION’

I stedet for å øke prisen på en Krone-Is så holdt man prisen konstant og heller reduserte volumet på Krone-Isen. Dette kalles «shrinkflation», og benyttes i dag på mange produkt.

Hvor stor ville Krone-Isen vært da? Eller rettere sagt, hvor liten? 

Krone-Isen er på 73 gram (sjokolade). Hadde vi beholdt prisen på 1 krone (som var prisen i 1970), og heller redusert størrelsen på isen ville vi i dag fått en Krone-Is på 2,8 gram! Det er på størrelse med et fingerbøl!